Suoanttilan Metsästysseura ry. :n


SÄÄNNÖT

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI


Yhdistyksen nimi: Suoanttilan Metsästysseura ry.
Kotipaikka: Luumäki
Kaupunki/kunta: Luumäen kunta
Yhdistys on perustettu helmikuun 13. p:nä 1967, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kymenpiiri ry:n jäsen

Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


2 §

SEURAN TARKOITUS


Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä ;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ;
3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.


3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT


Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita ;
2) suorittamalla riistanhoitotöitä ;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta ;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään ;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.


4 §

SEURAN JÄSENET


Seuran talvikokous päättää anomusten mukaan jäseneksi hyväksymisestä: maanvuokraajajäseneksi henkilön, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 5 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka asuu vakituisesti Luumäellä, vuosijäseneksi henkilön, joka erikseen anoo seuran vuosijäsenyyttä tai nuorisojäseneksi henkilön, joka anomusvuotenaan täyttää korkeintaan 17 vuotta. Jäsenyyttä anova henkilö sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliitto Kymen Piiri Ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Jos maanvuokraajajäsen luovuttaa sukupolvenvaihdon yhteydessä vuokraamansa maat, ei maanvuokraajajäse-nyys pääty.

Nuorisojäsenen on erottava sen vuoden loppuun mennessä kun hän täyttää 18 vuotta.

Eri jäsenyyttä hakevien henkilöiden on toimitettava johtokunnalle kirjallinen jäsenanomus viimeistään joulukuun loppuun mennessä, anomuksessa täytyy ilmoittaa jäsenyys jota haetaan.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisö-jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannat-tajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouk-sissa.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT


Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja pää-töksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun (varsinainen - ja nuorisojäsen) ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun (varsinainen -, vuosi- ja nuorisojäsen), joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Maanvuokraaja- ja vuosijäseneltä ei peritä liittymismaksua. Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 5 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokraso-pimus on voimassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen kannattaville henkilöjäsenille ja kannattaville yhteisöjäsenille seuran talvikokouksessa.

Maanvuokraaja- tai varsinaisen jäsenen täytettyä 70 vuotta hän on vapautettu vuotuisista jäsenmaksuista.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Kaikki jäsenryhmät paitsi kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat myös velvollisia
1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoi-tovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoito-toimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä
2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.
3) maksamaan, talvikokouksen niin päättäessä, riistanhoitovelvoitemaksun, mikä kattaa riistanhoi-toon liittyviä maksuja, mm. talviruokinnan.

6 §

SEURASTA EROAMINEN


Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen pu-heenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN


Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen ;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti ;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä , tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyt-tyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamis-päätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta
1) virallisena ilmoituksena seuran alueella yleisesti ilmestyvässä Luumäen Lehdessä
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille
3) sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat yhdistykselle ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa

9 §

TALVIKOKOUSASIAT


Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
2) todetaan kokouksen laillisuus.
3) hyväksytään työjärjestys.
4) esitetään seuran toimintakertomus.
5) esitetään seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
8) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
10) valitaan tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä.
11) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta.
12) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotui-sesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja ker-takaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
13) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
14) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.
15) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä Suomen Metsästäjäliitto Ry:n ja muiden yh-distysten vuosikokouksiin joiden jäsen seura on.
16) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
17) päätetään tehtävistä esityksistä Suomen Metsästäjäliitto Ry:lle ja muille järjestöille joiden kanssa yhteistyössä seura toimii.
18) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä pää-töstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT


Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS


Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.

Yli-määräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkas-tettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle vii-meistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvi-kokouksen valitsema johtokunta.Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoi-tajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti .
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan.
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot.
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
9) pitää seuran jäsenluetteloa.
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.
15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle(Suomen metsästysmuseo).Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Luumäen Riistanhoitoyhdistyk-selle,Suomen Metsästäjäliitto Ry:lle sekä muille yhdistyksille joiden jäsen seura on.

21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

22 §

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

Sääntömuutos ei vaikuta jäsenen ennen sääntömuutoksen voimaantuloa saavuttamiin jäsenoikeuksiin. Tämä koskee kaikkia jäsenryhmiä.